सख्या तू हि असच करशील का रे?


सख्या तू हि असच करशील का रे?

शीड  फिरतात  तिकडेच  जिकडे  वाहतात  वारे,
सख्या  तू  ही  माझ्या  सोबत  असच  करशील  का  रे?
असतं  जग  त्याच्या  सोबत
ज्याच्याकडे  असतो  पैसा
जरी  झाला  अन्याय
तरी  न्याय  मिळेल  तो  कैसा
अरे  न्यायमूर्ती  सुद्धा  शोधते  पैश्याचे  झरे,
सख्या  तू  ही  माझ्यासोबत  असच  करशील  का  रे?
खुद्द  रामाला  ही  लोकांचे
तोंड  दाबता  आले  नाही.
सीता  माईला  पण  अग्नीपरीक्षा
कधी  टाळता  आली  नाही.
रामामुळेच  सीतेला  कसे  सोसावे  लागले  निखारे,
सख्या  तू  ही  माझ्यासोबत  असच  करशील  का  रे?
माकडीनीला  ही  कधी  कधी
रहात  नाही  भान,
आपल्याच  पिलाला  बुडवून
वाढवते  आयुष्याची  कमान,
कुणीच  नसतात  इथे  कोणाचे  सगे  अन  सोयरे,
सख्या  तू  ही  माझ्यासोबत  असच  करशील  का  रे?
सूर्य  येतो  सकाळी
पाठ  फिरवतो  संध्याकाळी,
चंद्रही  तसाच  करतो,
पळून  जातो  सकाळी,
या  जगात  फक्त  कामापुरते  असतात  सारे,
सख्या  तू  ही  माझ्यासोबत  असच  करशील  का  रे?
लग्नाआधी  प्रेमवीर
सुखी  संसाराच्या  गोष्टी  करतात,
लग्नानंतर  सहाच  महिन्यात
फारकत  घेण्यापर्यंत  येतात,
विचार  न  करता  तोडतात  हे  अकलेचे  तारे,
सख्या  तू  ही  माझ्यासोबत  असच  करशील  का  रे?
प्रसाद भगवंतराव कुलकर्णी.
औरंगाबाद.
Advertisements

2 thoughts on “सख्या तू हि असच करशील का रे?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s