सोनेरी पहाट…

हरवलेल्या माझा मी ठाव कसा सांगू?
रुसलेल्या अंतर्मनाचा मी भाव कसा सांगू?
हरलोय अनेक डाव एक डाव कसा सांगू?
किती खोल रुतलाय हा घाव कसा सांगू?
# # #
सांगायचा म्हटला तरी कोणाला सांगता येत नाही,
कितीही वाटलं तरी भावनेला टांगता येत नाही,
मन मारून मला असा नांदता येत नाही,
पण नशिबाची लक्ष्मणरेषा सुद्धा लांघता येत नाही
# # #
कधीतरी नशिबाची पुण्याई पावून येईल,
दु:खामागे सुखाची लाट धावून येईल,
मनाच्या या गगनामध्ये आनंद मावून येईल,
आयुष्याची सकाळ सोनकिरणं लावून येईल
—-
— @pbkulkarni